Excursies Tiengemeten

Waarnemingen tijdens VBN-excursies

Cetti's zanger (foto: mariondew)

Waarnemingen tijdens de barre Winterwandeling van 18 december 2022:

fuut, grote zilverreiger, blauwe reiger, knobbelzwaan, brandgans, bergeend, wilde eend, krakeend, slobeend, wintertaling, tafeleend, kuifeend, blauwe kiekendief, bruine kiekendief, buizerd, zeearend, torenvalk, fazant, meerkoet, wulp, watersnip, kokmeeuw, zilvermeeuw, winterkoning, roodborst, merel, koolmees, spreeuw, ekster, zwarte kraai, vink, putter, rietgors

Waarnemingen tijdens Vogelweekexcursie 8 mei 2022:

fuut, aalscholver, roerdomp, grote zilverreiger, blauwe reiger, lepelaar, knobbelzwaan, grauwe gans, Canadese gans, brandgans, bergeend, nijlgans, wsilde eend, krakeend, slobeend, tafeleend, kuifeend, bruine kiekendief, fazant, meerkoet, scholekster, kievit, grutto, tureluur, kokmeeuw, zilvermeeuw, houtduif, gierzwaluw, veldleeuwerik, boerenzwaluw, graspieper, witte kwikstaart, blauwborst, paapje, merel, Cetti's zanger, rietzanger, bosrietzanger, kleine karekiet, grasmus, zwartkop, fitis, tjiftjaf, koolmees, spreeuw, ekster,kauw, zwarte kraai, groenling, kneu, rietgors

Waarnemingen tijdens de excursie van 17 april 2022:

fuut, aalscholver, roerdomp, grote zilverreiger, blauwe reiger, knobbelzwaan, grauwe gans, Canadese gans, brandgans, bergeend, wilde eend, krakeend, slobeend, wintertaling, kuifeend, bruine kiekendief, buizerd, fazant, meerkoet, scholekster, kievit, tureluur, kokmeeuw, zilvermeeuw, grote mantelmeeuw,houtduif,veldleeuwerik, oeverzwaluw, boerenzwaluw, graspieper, witte kwikstaart, winterkoning, tapuit, merel, Cetti's zanger (zie foto), rietzanger, bosrietzanger, grasmus, fitis, tjiftjaf, spreeuw, ekster,, kauw, zwarte kraai,vink, putter, kneu, rietgors

Waarnemingen tijdens de excursie op 15 april 2022:

fuut, aalscholver, roerdomp, grote zilverreiger, blauwe reiger, lepelaar, knobbelzwaan, grauwe gans, Canadese gans, brandgans, bergeend, wilde eend, krakeend, pijlstaart, slobeend, wintertaling, tafeleend, kuifeend, bruine kiekendief, havik, buizerd, fazant, meerkoet, scholekster, kievit, kokmeeuw, zilvermeeuw, grote mantelmeeuw, houtduif, veldleeuwerik, oeverzwaluw, boerenzwaluw, graspieper, witte kwikstaart, winterkoning, blauwborst(!), tapuit, merel, Cetti's zanger, rietzanger, bosrietzanger, zwartkop, fitis, tjiftjaf, pimpelmees, koolmees, ekster, kauw, zwarte kraai, ringmus, huismus, vink, kneu, rietgors

Waarnemingen tijdens de excursie van 8 februari 2020:

fuut, geoorde fuut, aalscholver, grote zilverreiger, blauwe reiger, knobbelzwaan, grauwe gans, brandgans, bergeend, nijlgans, smient, wilde eend, krakeend, slobeend, wintertaling, tafeleend, kuifeend, brilduiker, nonnetje, middelste zaagbek, blauwe kiekendief, bruine kiekendief, buizerd, zeearend, torenvalk, fazant, meerkoet, kievit, tureluur, kokmeeuw, grote mantelmeeuw, houtduif, holenduif, graspieper, winterkoning, roodborst, merel, cetti's zanger, koolmees, spreeuw, ekster, kauw, zwarte kraai, huismus, vink, putter, rietgors